درباره

برگزار كننده دوره هاي آموزش قرآن كريم در سطوح مختلف ، همكاري با ادارات و ارگانها جهت اجراي طرح هاي مختلف فرهنگي و قرآني ، برپايي نمايشگاه هاي فرهنگي و قرآني و …